ข่าว (News) สุกร (Pig)

พบอีก!! แก่งกระจาน เพชรบุรี ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในหมู

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF : African Swin Fever) ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์

โดยประกาศระบุเรื่องว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน พบสัตว์ชนิดสุกร ป่วยด้วยโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF : African Swin Fever) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในท้องที่ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือ ระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ปศุสัตว์อำเภอประจำท้องที่อำเภอแก่งกระจาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านสวนใหญ่พัฒนา ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ไปทางทิศเหนือ จรด หมู่ 7 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ไปทางทิศใต้ จรด หมู่ 2, 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ไปทางทิศตะวันออก จรด หมู่ 6 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ไปทางทิศตะวันตก จรด ภูเขา

เขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกา (ASF : African Swin Fever) ในสัตว์ชนิดสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดสุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

นายกฤษฏิ์ ทองศิริวรรณ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอแก่งกระจาน

หมายเหตุ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่ง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com