ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

พรบ.วิชาชีพการสัตวบาล ผ่านกฤษฎีกาแล้ว เตรียมเข้าครม.

นับว่าสำเร็จไปอีกขั้นของนักสัตวบาลทั้งหลายที่เฝ้ารอกว่า 16 ปี กับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. … ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 63 เวลา 14.49 น. แล้ว เพื่อนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป หลังจากร่าง พรบ.วิชาชีพการสัตวบาลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอผ่านการอนุมัติและรับทราบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 63 คณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดยนายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด อุปนายก นายศิขัณฑ์ พงษพิพัฒน์ อุปนายก นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ นายแสนศักดิ์ เหลืองเกื้อกูลชัย นิติกรกรมปศุสัตว์ นายสุพจน์ ศรีสร้อย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ และผู้แทนสัตวแพทยสภา เข้าร่วมประชุมชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. … อีกครั้ง ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ

โดยในที่ประชุม ณ เวลา 14.49 น. คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. … ดังกล่าวแล้ว นับว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นของสมาคมฯ ในการผลักดันร่างพรบ. ฉบับนี้

เหตุผลโดยสรุปของพรบ. ฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้เมื่อผ่านมติเห็นชอบจากคณะกฤษฎีกาแล้ว จะเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำเรื่องส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อนำเรื่องส่งต่อให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบ แล้วนำกลับเข้า ครม. พิจารณาอนุมัติ เพื่อส่งเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาฯ ตามลำดับ

ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของนักสัตวบาลทุกท่าน ที่วันนี้ความฝันใกล้ความจริงมากขึ้น “พรบ. วิชาชีพการสัตวบาล มาตรฐานของนักสัตวบาลไทย”

#ร่วมกันส่งกำลังใจให้คณะทำงานทุกท่านผ่านการแชร์เรื่องราวดีๆ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com