ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

พรบ.วิชาชีพสัตวบาล ผ่านกฤษฎีกาครบทั้ง 3 วาระแล้ว

คณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

นับได้ว่า 15 ปีที่นักสัตวบาลทั้งหลายเฝ้ารอใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วกับพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. โดยล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาครบทั้ง 3 วาระแล้ว หลังจากร่าง พรบ.วิชาชีพสัตวบาลตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอผ่านการอนุมัติและรับทราบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้หลังจากผ่านการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ทางกรมปศุสัตว์และสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จะนำมาทำประชาพิจารณ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วนวันเวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป จากนั้นจะส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้ง แล้วเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นลำดับต่อไป

อย่างไรก็ตามอยากให้ทุกคนควรตระหนักและมีส่วนร่วม เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เพราะพรบ. ฉบับนี้จะช่วยควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพสัตวบาลให้มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทุกภาคส่วนยอมรับ นับว่าเป็นข่าวดีของชาวสัตวบาลเลยก็ว่าได้

Cr. รูปภาพ : ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com