ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ แจ้งปรับราคาหน้าฟาร์ม 3.80 บาท/ฟอง

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกาศแจ้งราคา ไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 3.80 บาท/ฟอง

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อย จำกัด ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร 3.80 บาท/ฟอง (น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไป) ซึ่งประกาศวันที่ 10 มกราคม 2567

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ชมรมผู้ค้าไข่กรุงเทพมหานคร ได้แจ้งสมาชิกชมรมฯ ถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์ไข่ไก่ ณ ปัจจุบัน ใกล้เทศกาลปีใหม่ กำลังซื้อของผู้บริโภคถดถอย ส่งผลให้มีปริมาณไข่ส่วนเกินเพิ่มขึ้นมาในตลาด ทำให้ราคาซื้อ-ขาย มีความเหลื่อมล้ำกันถึง 0.30-0.50 บาท/ฟอง ผู้ค้าในชมรมฯ จึงได้ปรึกษาหารือและมีความเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ราคารับซื้อไข่ไก่คละที่เหมาะสมควร อยู่ที่ 3.50 บาท/ฟอง ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นตันไป

เมื่อสถานการณ์คลี่คลายทางชมรมฯ จะเปลี่ยนแปลงราคารับซื้อที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยกัน

 

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com