ข่าว (News) สุกร (Pig)

ปศุสัตว์บางแก้ว พัทลุง ประกาศเฝ้าระวังโรค PRRS ระบาด

สำนักงานปศุสัตว์บางแก้ว จังหวัดพัทลุง ออกหนังสือประกาศเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) หลังพบสุกรป่วย ตาย ด้วยโรคดังกล่าวในพื้นที่บ้านทวดทอง หมู่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรเข้า ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 นายพีระพงษ์ ตรีพลอักษร สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอบางแก้ว (ปศุสัตว์อำเภอบางแก้ว) จังหวัดพัทลุง ได้ออกหนังสือเตือนเกษตรกรระบุเรื่องว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส

ด้วยปรากฏว่าในท้องที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง พบสัตว์ชนิดสุกร ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาดสัตว์ (ชนิด) PRRS : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome ซึ่งเป็นโรคระบาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอบางแก้ว จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 5 , 7 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ไปทางทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 8 , 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เป็นเขตเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome)

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุกรและหมูป่า หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

นายพีระพงษ์ ตรีพลอักษร สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอบางแก้ว

หมายเหตุ : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com