ข่าว (News) สุกร (Pig)

พิษณุโลก ประกาศเฝ้าระวังโรคเพิร์ส (PRRS) ในหมู – ปศุศาสตร์ นิวส์

จังหวัดพิษณุโลก ออกหนังสือประกาศเตือนเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) หลังพบการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ห้ามเคลื่อนย้ายสุกร รวมทั้งซากสุกร เข้า ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกหนังสือระบุเรื่องว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสุกร

ด้วยมีการพบการระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยโรคนี้สามารถติดต่อไปยังสุกร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดไปยังท้องที่จังหวัดอื่น ๆ ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรค หรือพาหะของโรคดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เป็นเขตเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอสในสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com