ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

พ.ร.บ.สัตวบาล ผ่านความเห็นชอบวุฒิสภา คาดต้นปี 65 บังคับใช้

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.10 น. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภา ด้วยคะแนนเอกฉันท์

พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากวุฒิสภา วาระ 2 และ วาระ 3 จัดเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวสัตวบาล ซึ่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล ได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานวุฒิสภา โดยมีคะแนนในการลงมติ วาระที่ 3 ผ่านด้วยคะแนนเอกฉันท์ 146+6 = 152 เสียง จากผู้ลงมติ 150+6 = 156 คน ไม่มีคนที่ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน

ซึ่ง พ.ร.บ.วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. ได้ใช้เวลาถึง 17 ปี ในการนำเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน วิชาสัตวบาล ได้ก่อกำเนิดมาพร้อมการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบูรพาจารย์ “สามเสือเกษตร” คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ (ทองดี เรศานนท์) พระช่วงเกษตรศิลปะการ (ช่วง โลจายะ) และหลวงอิงคศรีกสิการ (อินทรี จันทรสถิตย์) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 นับถึงวันนี้เป็นเวลา 78 ปี ที่พวกเรา “ชาวสัตวบาล” ด้องทำงานอยู่เบื้องหลังในการเลี้ยงดู โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด ฯลฯ เพื่อให้ใด้ผลผลิต เนื้อ นม ไข่ หนัง ขน ที่เป็นอาหารโปรตีน หล่อเลี้ยงชีวิตคนทั้งในประเทศ และส่งออกไปขายต่างประเทศนำเงินตราเข้าประเทศมานานกว่า 7 ทศวรรษ

ขอบคุณ : สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com