ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ฟู้ดโมเม้นท์ ยื่นไฟลิ่งขายหุ้นเพิ่มทุน ไม่เกิน 270 ล้านหุ้น

‘บมจ. ฟู้ดโมเม้นท์ หรือ FM’ ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน IPO ไม่เกิน 270 ล้านหุ้น เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การเป็นผู้นำการรังสรรค์นวัตกรรมอาหารด้วยเทคโนโลยีชั้นนำด้วยมาตรฐานระดับสากล ชูประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไก่เนื้อกว่า 40 ปี มุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารแปรรูปเนื้อไก่ ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยสูงภายใต้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกวันของผู้บริโภค พร้อมขยายสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ

นายสนิท ดุษฎีโหนด ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FM เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนไก่แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทประกอบไปด้วย ชิ้นส่วนไก่สด ชิ้นส่วนไก่แช่เย็นและชิ้นส่วนไก่แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก รวมถึง
ผลพลอยได้จากการชำแหละไก่ โดยกลุ่มผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมากว่า 40 ปี เริ่มต้นจากธุรกิจต้นน้ำในอุตสาหกรรมอย่างธุรกิจฟาร์มไก่พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ โรงเชือดและชำแหละไก่ และต่อยอดโดยมุ่งเน้นในธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปเนื้อไก่รวมถึงโอกาสในการขยายสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเนื้อไก่อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อประชาคมโลก

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ FM เปิดเผยว่า ในด้านการบริหารจัดการ กลุ่มบริษัท แบ่งการดำเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยบริหารงานผ่าน 3 บริษัทย่อย ได้แก่

1) ธุรกิจโรงเชือดและชำแหละไก่ โดย บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ ด้วยจุดเด่น ด้านการควบคุมคุณภาพไก่เนื้อภายใต้เกษตรพันธสัญญา “บริษัทฯ ควบคุมคุณภาพไก่เนื้อ ตั้งแต่ ลูกไก่ อาหาร ยา และวัคซีน รวมถึงการควบคุมดูแลกระบวนการเลี้ยงร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้มั่นใจว่าไก่เนื้อทุกตัวมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล” ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุด 144,000 ตัวต่อวัน

2) ธุรกิจโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ โดย บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปไก่ปรุงสุกแช่แข็งภายใต้แบรนด์สินค้าของลูกค้า (OEM) มีจุดเด่นที่ ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสั้นที่สุด ซึ่งมีผลให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าเร็วกว่ากำหนด กระบวนการแปรรูป ประกอบไปด้วยกระบวนการนึ่ง ทอดและอบด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ปัจจุบันมีสายการผลิตจำนวน 5 สายการผลิต และมีกำลังการผลิตสูงสุด 27,000 ตันต่อปี

3) ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดย บริษัท เอฟแอนด์เอฟเพ็ทฟู้ด จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2565 เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไปยังธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการธุรกิจในอนาคตหลังเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อต่อยอดธุรกิจโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของบริษัท

“ฟู้ดโมเม้นท์ มองว่ายังมีผู้บริโภคอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีมีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการสนับสนุนการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ และฟู้ดโมเม้นท์ มองเห็นโอกาสที่ชัดเจนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึง ดังนั้น ฟู้ดโมเม้นท์ มีความตั้งใจที่จะระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อต่อยอดการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อรองรับความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสูงของประชาคมโลก” นายณัฐพล กล่าว

ล่าสุด กลุ่มบริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 25.5% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อต่อยอดการลงทุน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com