ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

Pig Board เห็นชอบตั้งกองทุนพัฒนาสุกรไทย สร้างสมดุลทุกภาคส่วน

มติ Pig Board เห็นชอบตั้งกองทุนพัฒนาสุกรไทย บริหารจัดการสร้างสมดุลรักษาเสถียรภาพทุกภาคส่วนให้ “เกษตรกรอยู่ได้ดี ผู้บริโภคในประเทศไม่เดือดร้อน”

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมเจรจาการค้าภายใน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองสารวัตรและกักกัน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออกสุกร เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานสุกรของประเทศไทย

เนื่องด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือให้กรมปศุสัตว์พิจารณาแนวทางการจัดการอุปสงค์อุปทานของสุกรภายในประเทศไทย และขอทราบข้อมูลด้านปริมาณและมูลค่าการส่งออกสุกรและซากสุกร กรมปศุสัตว์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ประชุมหารือ เพื่อพิจารณาหาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานสุกรในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้งด้านสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สถานการณ์การผลิตการตลาดสุกรของโลกและของประเทศไทย ต้นทุนการผลิตสุกร สถานการณ์ด้านราคาและมาตรการดำเนินการ และแนวโน้มการส่งออกสุกรและซากสุกร มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรในปี 2563 ประกอบด้วย ความปลอดภัยอาหาร สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ และการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสุกรโดยภาคเอกชน เพื่อใช้สำหรับการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสุกร

โดยจากการประชุม มีมติตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสมาคม เพื่อดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสุกรให้ “เกษตรกรอยู่ได้ดี ผู้บริโภคในประเทศไม่เดือดร้อน” โดยให้ติดตามและรายงานการดำเนินงานแก่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งให้ตั้งกองทุนพัฒนาสุกรไทย ซึ่งให้สมาคมพัฒนาสุกรไทยเป็นผู้ดำเนินการ ให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่างระเบียบข้อบังคับ เพื่อร่วมกันหาแนวทางบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานสุกรในประเทศไทย สร้างสมดุลและเสถียรภาพแก่ทุกภาคส่วน ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคน้อยที่สุด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com