นานาปศุสัตว์ (Animal News) สัตว์ปีก (Poultry) สุกร (Pig)

มาตรฐานบังคับ “พัดลมอีแวป” ต้องมี มอก. – ปศุศาสตร์ นิวส์

หากเอ่ยถึง “มาตรฐาน” ทุกคนจะทราบดีว่าผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำหน่ายในบ้านเรานั้น ต้องได้รับการรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานการผลิตจากกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้ผู้ใช้หรือผู้บริโภคทราบว่า ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ดังกล่าวมีการพัฒนาคุณภาพจนได้รับความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและถูกผลิตตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ผ่านการทดสอบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ฉะนั้นเครื่องหมายที่กล่าวถึง คือ “เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)” ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นที่ให้การรับรองว่ามีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนดหรือไม่ มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค หรือมีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคามากน้อยเพียงใด

สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการทำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งก็จะมีการจัดหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน อาทิเช่น มาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ และมาตรฐานคุณภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ อย่าง “พัดลมระบายอากาศ” หรือที่เรารู้จักกันคือ “พัดลมอีแวป” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ-คุณลักษณะท่ีต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.934-2558 ใช้บังคับ ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ฉะนั้นทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรื่องของอายุการใช้งานและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในฟาร์ม เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐาน

ซึ่งหากมองในมุมมองของผู้ใช้ ผู้บริโภค (เกษตรกร) ก็ต้องให้ความสำคัญในการเลือกใช้สินค้าที่มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ มอก. นอกจากจะทำให้การเลี้ยงมีคุณภาพและประสิทธิภาพแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ในฟาร์มด้วย

ส่วนด้านผู้ผลิต ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มีการปรับตัว และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานตามกำหนด สอดคล้องกับการใช้งานที่ถูกต้อง ที่สำคัญกว่านั้นยังสามารถสร้างบรรทัดฐานในการแข่งขันด้านตลาดได้ด้วย เพราะสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานย่อมเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทั่วไป

ดังนั้นถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทของตน ทั้งผู้ใช้และผู้ผลิต หากมองในมุมที่กว้างขึ้นทุกคนจะ Win Win ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบ หากไม่เริ่มทำวันนี้แล้วเราจะทำกันวันไหน เพราะผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลดีทั้งสิ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

อ้างอิง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

ราชกิจจานุเบกษา : ดาวน์โหลด

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com