ข่าว (News) สุกร (Pig)

มาตรฐาน GAP ฟาร์มสุกร (ฉบับทั่วไป) ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว -ปศุศาสตร์ นิวส์

กาหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับ GAP ฟาร์มสุกร (Good Agricultural Practices : GAP) เป็นมาตรฐานบังคับ ล่าสุดประกาศบังคับใช้มาตรฐานในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 แล้ว

ดังนั้นนอกจากการขอรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว เกษตรกรต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับไว้ที่ฟาร์มด้วย

การบังคับใช้ฯ จะนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุน ตั้งแต่ 500-1499 ตัว และเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95-119 ตัว และบังคับใช้ 90 วัน สำหรับฟาร์มที่เลี้ยงสุกรขุน ตั้งแต่ 1500 ตัว ขึ้นไป และเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 120 ตัว ขึ้นไป

ส่วนฟาร์มรายย่อยที่เลี้ยงน้อยกว่านี้ก็สามารถขอรับรองมาตรฐาน GAP ได้เช่นกัน แต่ไม่ได้มีผลบังคับทางกฎหมาย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการขอรับรองมาตรฐานบังคับ สุกร จะมีการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคที่ดีขึ้นจากความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ที่กำหนดในมาตรฐาน GAP และมีสวัสดิภาพที่ดีในฟาร์ม ส่วนเกษตรกรที่ดำเนินการตามมาตรฐาน นอกจากป้องกันโรคระบาดสัตว์ ลดการสูญเสีย มีการจัดการฟาร์มที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของอาหาร ผลผลิตที่ดีขึ้นจากการที่สุกรมีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เกิดโรค รวมถึงสิทธิพิเศษจากกรมปศุสัตว์ในการเข้าไปให้ข้อมูลและการเฝ้าระวังโรค สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งตัวอย่างในการตรวจแลป อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสุกรได้ง่ายขึ้น เนื่องจากสุกรมีสุขภาพที่ดี สามารถต่อยอดในการส่งออกได้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีผลดีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการร้องเรียน เนื่องจากมีการจัดการด้านมลภาวะจากฟาร์ม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น เสียง น้ำเสีย หรือสัตว์พาหะอื่นๆ ช่วยให้ฟาร์มอยู่ร่วมกันชุมชนได้

อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่สนใจขอรับรอง GAP ได้ฟรีที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือจังหวัดที่ตั้งฟาร์มของท่าน หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปศุสัตว์เขตหรือสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทร 02-653-4444 ต่อ 3158

ดาวน์โหลดประกาศราชกิจจานุเบกษา มาตรฐาน GAP ฟาร์มสุกร (ฉบับทั่วไป)

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com