ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

“ยะลา” พบโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ระบาด เป็นจังหวัดที่ 2 ของภาคใต้ – ปศุศาสตร์ นิวส์

นายวิชัย อาแวบือซา ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาได้ออกหนังสือแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโคเนื้อ ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ในท้องที่บ้านท่าสาป หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดออกไปยังพื้นที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ (โค-กระบือ) หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

โดยห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดโค-กระบือ หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก หรือผ่าน ภายในเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากสัตวแพทย์ที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564

จากการประกาศดังกล่าว ยะลา เป็นจังหวัดที่ 2 ของพื้นที่ภาคใต้ที่มีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งจังหวัดแรกที่พบคือ ชุมพร ล่าสุดจากการระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลา ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคภาคใต้หลายท่านพูดคุยถึงสาเหตุของการเกิดโรค โดยมุ่งประเด็นไปที่การเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เป็นโรค หรือพาหะของโรคจากพื้นที่อื่นเข้ามา เนื่องจากช่วงนี้ใกล้เทศกาลอารีรายอของชาวมุสลิม (เดือนกรกฎาคม) ที่จะมีการใช้โค-กระบือเพื่อประกอบในพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจะต้องมีการนำเข้าโค-กระบือ เป็นจำนวนมาก

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com