ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

รมช.ประภัตร เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.การสัตวบาล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายชยานนท์ กฤตยาเชวง นายกสมาคมสัตวบาลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การต้อนรับ ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. …. ฉบับนี้ ถูกผลักดันโดยสมาคมสัตวบาล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี พ.ศ. 2559 และความเห็นชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นถึงความสำคัญของอาชีพการผลิตสัตว์ให้มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคสัตว์เป็นอาหาร เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตสัตว์ของประเทศ เพื่อประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกิจ การศึกษาวิจัยทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารต่อผู้บริโภค สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการเป็นครัวของโลก อันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตปศุสัตว์ ประกอบกับในปัจจุบัน สถาบันการศึกษา มีการผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพนี้ออกมาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….

สำหรับการประชุมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความคิดเห็นร่างที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยการประชุมครั้งที่ 1 ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 และได้สรุปความคิดเห็นทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สำหรับการประชุมในวันนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนที่มาประชุมได้ทราบและเข้าในร่างพระราชบัญญัตินี้ตรงกัน และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ นายประภัตร กล่าว

ด้าน นายวุฒิพงศ์ อินทรธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งมา 43 ปี มีสมาชิกรวม 3,500 คน และปัจจุบันมีบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านสัตวบาล จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 107 แห่ง ปีละไม่น้อยกว่า 3,000 คน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการผลิตและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้านเศรษฐกิจ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ดำเนินการเพื่อขอออกพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลอย่างต่อเนื่องมา 15 ปี โดยมีการจัดทำประชาพิจารณ์ พรบ. ดังกล่าวมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล

มีวัตถุประสงค์ประการแรก คือ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ประการที่ 2 กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และประการที่ 3 ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตสัตว์ของประเทศ

นายวุฒิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาลในครั้งนี้ได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชน สมาคมทางด้านปศุสัตว์ เกษตรกร รวมทั้งสื่อมวลชน มาร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวรวมประมาณ 150 คน ทั้งนี้ เพื่อที่จะให้กิจการด้านปศุสัตว์มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ข้อมูล : กรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม

ข่าว : เพ็ญศิริ ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com