ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ราชกิจจาฯ ประกาศ กำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” ได้เผยแพร่ ประกาศกฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2565 ลงนามโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกหมวด 4 วัน เวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ข้อ 20 แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตฆ่าสัตว์ตามวัน เวลา และโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่ที่ได้แจ้งไว้ตามหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ตามมาตรา 31

ข้อ 3 ให้หยุดฆ่าโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และนกกระจอกเทศ ยกเว้นสัตว์ปีกในวันและเวลา ดังต่อไปนี้

(1) วันพระ นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

(2) วันเข้าพรรษา นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

(3) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นับตั้งแต่เวลา 00.01 นาฬิกา จนถึงเวลา 24.00 นาฬิกา

กำหนดวันและเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับแก่การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา 39 ด้วย

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 14 (4) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ราชกิจจานุเบกษา คลิกที่นี่Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com