ข่าว (News) สัตว์ปีก (Poultry)

ราชกิจจาฯ ประกาศ ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ “บริษัท สหฟาร์ม จํากัด” – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 9/2557 กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ลงนามโดย  นางทัศน์พร จินันทุยา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ให้ฟื้นฟูกิจการของ บริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ และได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยตั้งบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จํากัด เป็นผู้บริหารแผน

บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท สหฟาร์ม จํากัด ลูกหนี้ ตามมาตรา 90/70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 แล้ว ดังนั้น อํานาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามกฎหมายต่อไป ตามมาตรา 90/75 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2565

 
 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com