รีวิว (Review)

ราชาไข่ไก่ เลือกใช้ “จุลินทรีย์” เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงไก่ไข่

การเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงไปจากรูปแบบเดิมมาก ทั้งในเรื่องพันธุ์สัตว์ การเลี้ยง การจัดการ และอาหารสัตว์ มีการนำเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเทรนการลดการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้เลี้ยงมองหาวัตถุดิบหรือสารเสริมต่างๆ เข้ามาทดแทน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี สัตว์แข็งแรง สอดคล้องกับการประกาศบังคับใช้ของกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่อง กฎหมายเพื่อกำกับดูแลอาหารสัตว์ที่ผสมยา (Medicated feed) ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ดังนั้นจึงขอหยิบยกฟาร์มไก่ไข่คุณภาพในจังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างบริษัท คิงส์ เอ้กส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “สุนทรฟาร์ม ราชาไข่ไก่” ของคุณชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือการให้ผลผลิต โดยการนำจุลินทรีย์เข้ามาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไข่ไก่คุณภาพและสุขภาพสัตว์

คิงส์ เอกส์ฯ เดิมเป็นฟาร์มที่มีขนาดเล็กเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 30,000 ตัว ในระบบ Evap (อีแวป) ฉะนั้นการดูแลจึงไม่ยาก สามารถดูแลและบริหารจัดการได้อย่างทั่วถึง แต่ปัจจุบันมีการขยายฟาร์มและมีจำนวนไก่ที่เพิ่มขึ้น ทำให้การดูแลสุขภาพไก่ต้องเพิ่มการเฝ้าระวังมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับสายพันธุ์ไก่ไข่ที่มีการพัฒนาไปมากเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อตัวมากขึ้น เรื่อง “โรค” จึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นจุลินทรีย์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณชาณุวัฒณ์ให้ความสนใจ เพราะสามารถนำมาใช้กับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ เช่น เครื่องผลิตจุลินทรีย์ SFS ที่สามารถผลิตจุลินทรีย์ดี มีความเสถียร สามารถระบุจุดติดตั้งได้ นำเข้าจากอเมริกา โดย บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

คุณชาณุวัฒณ์ สิวะโมกข์ กับ การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ Eco charger

โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ประกอบด้วยสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่สายพันธุ์ Bacilus subtilis และ Bacilus licheniformis ที่มีประโยชน์ในด้านการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยได้ สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ ส่งผลให้ผลผลิตดี และสามารถลดกลิ่นมูลได้

ทดลองใช้แล้ว สิ่งที่เห็นคือ?

หลังจากที่ได้ทดลองใช้เครื่อง SFS 1 โรงเรือน สิ่งที่เห็นผลได้ชัด คือ อากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงไก่บริสุทธิ์ขึ้น ส่งผลให้สุขภาพแม่ไก่ดีขึ้น และในส่วนของมูลไก่ที่ได้วัดเชื้อจุลินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่ในมูลไก่ ซึ่งตอบได้เลยว่ามันดีมาก ผลผลิตที่ได้ค่อยๆ ขยับดีขึ้น เปอร์เซ็นต์การให้ไข่พีคเกือบตลอดช่วงอายุ พอได้ทดลองใช้เครื่องแรก เจ้าหน้าที่ควบคุมฟาร์มขอเพิ่มจำนวนการใช้ ไปยังโรงเรือนอื่นในฟาร์มด้วย จึงมีเครื่อง 2 3 4 ตามมา ปัจจุบันทางฟาร์มใช้เครื่อง SFS จำนวน 5 เครื่อง และเครื่องล่าสุดได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ Eco charger อีก 1 เครื่อง

“เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบเดิมที่ทางฟาร์มเคยใช้จุลินทรีย์ที่ผลิตใช้เองภายในฟาร์ม จุลินทรีย์ในแต่ละล็อตที่ซื้อเข้ามาได้ผลไม่คงที่ บางล็อตได้ผลดี บางล็อตก็ขยายเชื้อไม่ขึ้น จึงกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์บางตัวที่ฟาร์มเคยใช้ เพราะปริมาณโด๊สที่ได้มีความแน่นอนและแม่นยำมากกว่า แต่เมื่อใช้ไปสักพักเหมือนยิ่งเป็นการเพิ่มต้นทุน เนื่องจากผลที่ได้ก็ไม่ได้ดีขึ้นจากเดิมมากนัก จนมาเจอเครื่องผลิตจุลินทรีย์อัตโนมัติ SFS สามารถผลิตจุลินทรีย์ใช้ได้ตามปริมาณความต้องการในทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตเชื้อ และการใช้งานก็สะดวกสามารถต่อเข้ากับท่อน้ำให้ไก่ภายในโรงเรือนได้เลย ถือว่าตอบโจทย์แก่ทางฟาร์มมาก” และยังเพิ่มเติมอีกว่า

“ชื่นชอบนวัตกรรมของทางบริษัทฯ รวมถึงทีมงานที่ส่งต่อข้อมูล พร้อมกับแนะนำการใช้งานด้วยความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง และทำงานเป็นระบบ มีการเทรนงานที่ดี จึงเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ NCH เป็นผู้ดูแล”

ประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์?

อันดับแรกตัวผลิตภัณฑ์ประทับใจตรงที่สามารถมั่นใจว่าไก่จะได้รับจุลินทรีย์ทุกตัว ซึ่งมันต่างกับวิธีเดิมที่บูมเชื้อเอง ซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าในช่วงวันนั้นๆ อุณหภูมิมันพอหรือน้ำที่ให้นั้นสะอาดหรือไม่ แล้วเชื้อที่ได้นั้นมันได้อย่างที่เราต้องการหรือเปล่า แต่ผลิตภัณฑ์ SFS สามารถเติมเชื้อได้ในปริมาณที่สัตว์ควรจะได้รับ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก และสิ่งสำคัญไม่ได้เพิ่มงานให้กับพนักงาน เพราะเครื่องสามารถทำงานได้เองทั้งหมด ไม่ต้องไปเพาะเชื้อตอนเย็นเพื่อให้ครบ 24 ชั่วโมงแล้วนำไปใช้ ปัจจุบันคือสะดวกมาก เครื่องก็จะผลิตเชื้อให้ทุกวัน เพียงแต่คอยเช็คว่าใกล้หมด หรือเชื้อพร่องไปหรือยัง ซึ่งก็ประทับใจในการใช้ผลิตภัณฑ์มาก

อันดับที่สองก็คือ ทีมงานน่ารักมาก การที่จะเสิร์ฟข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทำได้ดีมาก เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริง พนักงานหรือฝ่ายส่งเสริมการขายทำหน้าที่ได้ดีในการเสิร์ฟข้อมูลให้ตรงใจหรือตรงกับความต้องการของลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ฟาร์ม หากมีคนรู้จักมาสอบถามข้อมูลจะแนะนำในเรื่องของคุณภาพที่สามารถมั่นใจได้ว่าไก่ทุกตัวจะได้รับจุลินทรีย์ในปริมาณที่ต้องการ สามารถขายไข่ไก่ได้มากขึ้นกว่าเดิม และตัวอาหารที่ให้ไก่กินจะได้จุลินทรีย์เข้าไปช่วยในการย่อย ซึ่งคุ้มค่าตามที่เราต้องการ แถมประหยัดเวลาด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

(สำนักงานขาย) ชั้นที่ 14 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา ใต้ กรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-770-9686

Email : marketing.thailand@nch.com

เว็บไซต์ : www.nchthailand.com

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com