ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ร่วมผลักดันร่างพรบ.วิชาชีพสัตวบาล มาตรฐานของนักสัตวบาลไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้สร้างความก้าวหน้าไปอีกขั้นในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา) นับได้ว่ากว่า 15 ปี ที่นักสัตวบาลรอคอยใกล้ประกาศเป็นกฎหมายว่าด้วยเรื่องวิชาชีพแล้ว

คณะกรรมการสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ

พรบ. ดังกล่าวให้เหตุผลว่า โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มี การจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ร่วมกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ จะจัดประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์ “พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พศ. …” ส่งรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้ง แล้วเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นลำดับต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 09.00-15.00 น.

รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….(ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา) ตามลิ้งค์ที่แนบด้านล่างนี้ (คลิกที่รูปภาพได้เลย)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com