นานาปศุสัตว์ (Animal News)

ร่วมร่าง “พรบ.วิชาชีพสัตวบาล” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของสินค้าปศุสัตว์ไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

ร่วมผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล (พรบ. วิชาชีพสัตวบาล) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าปศุสัตว์ไทยในเวทีโลก

ภาคปศุสัตว์ไทยส่วนใหญ่ “นักสัตวบาล” มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย อาทิเช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด สุกร โคเนื้อ และโคนม เพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจเกษตรที่มีการเติบโตและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ตะวันออกกลาง และสหภาพยุโรป ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงถือได้ว่ามีศักยภาพในการผลิตสูง

ฉะนั้นการผลักดันร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล (พรบ. วิชาชีพสัตวบาล) ให้ได้รับการพิจารณาโดยเร็ว ทุกคนควรตระหนักและควรมีส่วนร่วม เพื่อสร้างบรรทัดฐานให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เพราะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยควบคุมดูแลบุคลากรในวิชาชีพสัตวบาลให้มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพมากขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันที่ทุกภาคส่วนยอมรับ

เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อสินค้าด้านปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะการมีใบประกอบวิชาชีพรับรองเหมือนกับวิชาชีพอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร หรือสถาปนิก จะทำให้แรงงานด้านปศุสัตว์ที่จบใหม่ได้รับการรับรอง ทำให้มั่นใจมากขึ้น และสามารถเป็นผู้ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์ได้

เพราะเนื่องจากในแวดวงปศุสัตว์ “นักสัตวบาล” หรือที่เราเรียกกันว่า “สัตวบาล” ยังมีความต้องการสูง เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาองค์ความรู้ของสัตวบาล ยังมีกฎหมายบางอย่างที่ไม่รองรับหรือเกิดการกีดกันทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นการค้าเสรี เป็นต้น ซึ่งหากมีสัตวบาลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ออกมาทุกอย่างนั้น มีที่มาหรือมีต้นทางอย่างไร เช่น สัตว์ตัวนี้กินอะไรมา ทางสัตวบาลก็จะสามารถตอบคำถามดังกล่าวได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและตลาดได้อย่างยั่งยืน

รถเมล์ นักข่าวปศุศาสตร์ นิวส์ ก็เรียนจบสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์นะคะ
#อย่าลืมเขานะ

 

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com