นานาปศุสัตว์ (Animal News)

สรุปการรับฟังความคิดเห็น ร่างพรบ.วิชาชีพสัตวบาล – ปศุศาสตร์ นิวส์

การเปิดรับฟังความคิดเห็น เพื่อร่างพรบ. วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ….โดยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องของหลักการ เหตุผล และความจําเป็นในการตราพรบ. ฉบับนี้ จากการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ และทางเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ www.dld.go.th ระหว่างวันที่ 11 – 25 เมษายน 2561 มีผู้เข้าร่วมประมาณ 10,000 คน โดยไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้าน

จากการที่ได้รับฟังความคิดเห็นแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่ก็มีข้อสงสัยเพียงเล็กน้อย และมีการชี้แจงในการประชุมไปเบื้องต้นแล้ว เช่น

ผลกระทบของร่างพระราชบัญญัตินี้ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษาให้ความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และหน้าที่การงาน ส่วนภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้อง เห็นว่ามีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพบ้าง แต่น่าจะยอมรับได้

สำหรับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เป็นหัวใจสําคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้นต้องพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ส่วนข้อดี-ข้อเสียของร่างพระราชบัญญัตินี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คลิกลิ้งค์ 

ใครยังไม่รู้จัก มาทำความรู้จัก “สัตวบาล” กันหน่อยนะ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com