ข่าว (News) สุกร (Pig)

“ห้ามเคลื่อนย้ายหมู” ราชบุรีประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF

จังหวัดราชบุรีประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรและหมูป่า รวมถึงน้ำเชื้อผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นเขตพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการรายงานของโรคดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสัตว์ประเภทสุกรและหมูป่า

ตามที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever ) ระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึงกันยายน 2562 ทั้งหมด 23 ประเทศ โดยพบในทวีปเอเชีย 10 ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีน มองโกเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐเกาหลี และมีแนวโน้มการระบาดที่รุนแรงขึ้นนั้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ภายในภูมิภาค

รวมถึงมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปื้อนกับคนและอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อการบริโภค หากมีการระบาดเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรคระบาดในสุกรที่มีความรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสียต่อสุกรทุกกลุ่มอายุ และในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรค

อีกทั้งผลจากการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ต่อการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของกรมปศุสัตว์ พบว่าจังหวัดราชบุรีเป็นพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างของประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวม และความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 จังหวัดราชบุรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดราชบุรีเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์ประเภท สุกรและหมูป่า รวมถึงน้ำเชื้อผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2562

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com