ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

ห้ามเคลื่อนย้ายโคกระบือ จากตลาดนัดค้าสัตว์อีกเดือน

สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 ยังคงพบการระบาดในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่โรคจะแพร่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายโค กระบือ

ล่าสุดนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ออกหนังสือแจ้งปศุสัตว์ทุกจังหวัด “ขยายระยะเวลางดเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ ตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน”

ตามหนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนที่สุดที่ กษ 0610.07/ว 13616 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ซึ่งได้กำหนดให้การดำเนินการของตลาดนัดค้าสัตว์ในจังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ให้ปศุสัตว์จังหวัดขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์เป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน ในปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคในพื้นที่หลายจังหวัด และจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ ดังนั้นเพื่อให้การควบคุม ป้องกันโรคลัมปี สกิน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ กรมปศุสัตว์จึงขอขยายระยะเวลาตามมาตรการควบคุมโรคลัมปี สกิน ข้อ 2.3.1 การดำเนินการของตลาดนัดค้าสัตว์กรณีจังหวัดที่เกิดโรค และจังหวัดที่อยู่ในรัศมี 50 กิโลเมตรจากจุดเกิดโรค ปศุสัตว์จังหวัดขอความร่วมมืองดการเคลื่อนย้ายสัตว์จากตลาดนัดค้าสัตว์ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com