ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

เชียงใหม่เฝ้าระวัง ASF ห้ามเคลื่อนย้ายหมู ฝ่าฝืนโทษทั้งจำทั้งปรับ

จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด หลังเกิดการระบาดของโรคดังกล่าว ณ เมืองลา รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและปฏิบัติงานควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า

ด้วยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และกรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ เมืองลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น หากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรหรือหมูป่า

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com