ข่าว (News) สุกร (Pig)

เช็คด่วน! พื้นที่ประกาศเฝ้าระวัง ASF-PRRS ในหมู

ประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) และโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ในพื้นที่เสี่ยง จากการประกาศดังกล่าวจะมีการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อ และเอ็มบริโอ เข้าพื้นที่ หรือออกนอกพื้นที่ หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากผู้ใดที่ฝ่าฝืน เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคดังนี้

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF)

• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี

โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS)

• บ้านทวดทอง หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
• บ้านท่าควายตก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
• บ้านบางจาก หมู่ที่ 5 ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
• หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเพชรบูรณ์
• หมู่ที่ 7 บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• บ้านเปลือย หมู่ที่ 8 ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

• อำเภอเมือง​ จังหวัดภูเก็ต
• ​อำเภอทุ่งสง​ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างไรก็ตามโรคดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะในสุกร ไม่สามารถแพร่สู่คนได้ และระบบ Biosecurity ในฟาร์ม ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคสุกรได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ สายด่วน Call Center 063-225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอปพลิเคชัน DLD 4.0

โรคแอฟริกันสไวน์ฟีเวอร์ (ASF) อุทัยธานี , เพชรบุรี
โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) พัทลุง
โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) นครศรีธรรมราช , ภูเก็ต
โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) เพชรบุรี , เพชรบูรณ์
โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ร้อยเอ็ด , นครราชสีมา
โรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) สุราษฎร์ธานี
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com