กระแสปศุสัตว์ (Trends) ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

เร่งสร้างศูนย์กลางคอกกักเชียงแสน รองรับโคขุนล้านตัวส่งออก

‘รมช.ประภัตร’ เดินหน้าเร่งสร้างศูนย์กลางคอกกักโคที่ได้มาตรฐาน เชียงแสน รองรับโคขุนล้านตัว เพื่อการส่งออก

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจความคืบหน้าพื้นที่สร้างศูนย์กลางคอกกักโคที่ได้มาตรฐานของประเทศ เพื่อการกักโรค ตรวจสุขภาพสัตว์ สร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และด้านมาตรฐานคอกกัก ให้เชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทยก่อนส่งออก และรองรับโคของเกษตรกรในโครงการเกษตรสร้างชาติ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เปล่าใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จำนวน 300 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางคอกกักของประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบชลประทาน ตลอดจนปรับปรุงพื้นที่ส่วนหนึ่งให้เป็นแปลงสาธิตการเรียนรู้การผลิตพืชเมืองหนาว โดยมีตลาดนำการผลิตให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. (เกษตรสร้างชาติ) ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อคนละไม่เกิน 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 100 บาท/ปี เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ได้เร่งประชาสัมพันธ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย และจับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จัดทำแผนธุรกิจเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยขั้นตอนดังกล่าวได้ดำเนินการในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 63 และคาดว่าจะสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อและจ่ายสินเชื่อได้ปลายเดือน ก.พ. นี้เป็นต้นไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com