ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

เปิดตัวเครื่องหมายมาตรฐาน “Cage free” เลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง “Cage free” เพื่อรับรองเกษตรกรที่สนใจ และส่งเสริมความสำคัญของหลักสวัสดิภาพสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเปิดตัว เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) หลังจากกรมปศุสัตว์ได้เปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ต่อยอดจากมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) เพื่อให้การรับรองเกษตรกรที่สนใจ และส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและทำให้สินค้าไข่ Cage Free Eggs เป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค

เครื่องหมายการรับรองการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ใช้ภาพโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก ภาพหัวใจ และตัวอักษร Q : Quality ประกอบเป็นเครื่องหมายในการสื่อความหมายถึงการเลี้ยงไก่ไข่ที่มีการจัดการสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่มีสุขภาพดี มีความสุข แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ผลิตไข่ไก่ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้เลือกใช้สีเขียว เพื่อสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ความอุดมสมบูรณ์ และความเป็นมาตรฐาน และสีเหลืองทอง สื่อถึงความสุข มีคุณค่า (Premium) และมีคุณภาพ (Quality) โดยเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) สามารถแสดงเครื่องหมายการรับรองนี้บนผลิตภัณฑ์ไข่สด Cage free Eggs เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายยืนยันการได้รับการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์ และการันตีคุณภาพสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ ได้เริ่มให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) แล้ว จำนวน 4 ราย กำลังการผลิตรวมประมาณ 150,000 ฟอง/วัน และมีเกษตรกรอีกหลายรายที่สนใจขอรับการรับรองฯ โดยผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสามารถจำหน่ายสินค้าไข่ Cage free Eggs ส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ประเทศฮ่องกง เป็นการต่อยอดและสร้างมูลค่าสินค้าไข่ไก่

กรมปศุสัตว์ในฐานะที่เป็นผู้ให้การควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่จึงเดินหน้าสนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ให้กับคนไทยและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไข่ไก่ต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรผู้สนใจขอรับการรับรองสามารถสอบถามข้อมูลการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ และผู้บริโภคสามารถหาซื้อไข่ไก่ Cage free ได้ ณ สถานที่จำหน่ายไข่สดทั่วไป ตลาดสด ในห้างสรรพสินค้า Modern trade และจุดจำหน่ายไข่สดปศุสัตว์ OK

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com