ข่าว (News) สุกร (Pig)

เพชรบูรณ์ ประกาศเฝ้าระวังโรค ASF ในหมู ทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค ASF ในสุกร ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดทั้งจังหวัด เพื่อเป็นการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยประกาศระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดสุกรหรือหมูป่า

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties : OIE) ได้รายงานการพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทั่วโลก 29 ประเทศ ในทวีปเอเชีย 10 ประเทศ โดยพบการระบาดครั้งแรกในสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 และปัจจุบันยังคงพบการระบาดอย่างต่อเนื่องขยายวงกว้างโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะแพร่ระบาดเข้ามายังประเทศไทยในวงกว้าง จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและจังหวัดเพชรบูรณ์ได้

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนป้องกันและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกรของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 และหนังสือ กษ 0610.07/ว 33690 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ประกาศพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มเติมจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรหรือหมูป่า

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรค ASF ในสุกร แล้ว 28 จังหวัด (ข้อมูลกรมปศุสัตว์) มีดังต่อไปนี้

จังหวัดประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรค (23 จังหวัด)
• ภาคเหนือ : เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) : เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์
• ภาคตะวันออก :
สระแก้ว จันทบุรี และตราด
• ภาคตะวันตก :
ราชบุรี
• ภาคใต้ :
ระนอง และประจวบคีรีขันธ์
• ภาคกลาง (ตอนบน) :
เพชรบูรณ์

จังหวัดประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังบางส่วน (5 จังหวัด)
• ตาก (5 อำเภอ) : อุ้มผาง​ แม่สอด​ ท่าสองยาง​ แม่ระมาด​ และพบพระ
• พิษณุโลก (2 อำเภอ) : ชาติตระการ และนครไทย
• เพชรบุรี (2 อำเภอ) : หนองหญ้าปล้อง และแก่งกระจาน
• กาญจนบุรี (5 อำเภอ) : สังขละบุรี ทองผาภูมิ ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี และด่านมะขามเตี้ย
• ชุมพร (1 อำเภอ) : ท่าแซะ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com