ข่าว (News) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

เพิ่มราคากลางรับซื้อ น้ำนมดิบ หน้าโรงงาน 1.50 บาท/กก. หลังไม่ได้ปรับราคากว่า 8 ปี – ปศุศาสตร์ นิวส์

ครม.อนุมัติเพิ่มราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบหน้าโรงงาน 1.50 บาท/กก. หลังไม่ได้ปรับราคามากว่า 8 ปี ช่วยผู้เลี้ยงโคนมที่มีต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ว่า ครม.อนุมัติปรับเพิ่มราคากลางรับซื้อ น้ำนมดิบ ณ หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จากเดิม 19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 20.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ หลังจากไม่ได้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบมาตั้งแต่ปี 2557 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโคนมที่ได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าขนส่งน้ำนมดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคาจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในตลาดได้ และให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นมให้เหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในด้านอื่นๆ และเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com