ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ปศุสัตว์ เปิดขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ถึง 31 มีนาคม 64 – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์เปิดให้บริการเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้แล้ว วันนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อทำเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำมาพัฒนาและการได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ กรณีประสบภัยพิบัติ และโรคระบาดสัตว์

ดังนั้นการติดต่อขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียน
– เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม (ใช้เพียงใบเดียวก็สามารถทำได้แล้ว)
– ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น
* หมายเหตุ : เกษตรกรควรแจ้งข้อมูลสัตว์เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้ปรับปรุงข้อมูลในระบบ

2. คุณสมบัติของเกษตรกร
– มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
– เป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์
– มีคอกสำหรับสัตว์เลี้ยง

3. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
– ได้รับความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง และโรคระบาดสัตว์ เป็นต้น
– ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงสัตว์
– ได้รับความช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาล

ส่วนการสิ้นสภาพของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มีดังต่อไปนี้

1. ผู้เลี้ยงสัตว์เสียชีวิต
2. เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งยกเลิกการเลี้ยงสัตว์
3. เมื่อผู้เลี้ยงสัตว์แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์อันเป็นเท็จ
4. ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่ปรับปรุงข้อมูลหรือ แจ้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอให้ปรับปรุงข้อมูลเกินกว่าหนึ่งปี

อย่างไรก็ตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ที่ท่านเลี้ยงสัตว์ได้แล้ววันนี้!!! หรือกรมปศุสัตว์ โทร.02-653-4444 ต่อ 2321

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com