ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

เร่งผลักดัน เปิดตลาดส่งออกเนื้อโค ไปซาอุฯ – มาเลเซีย

กรมปศุสัตว์เร่งผลักดัน-เปิดตลาดส่งออกเนื้อโค ไปราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และมาเลเซีย กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด และบริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด จ.ชุมพร โรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อการส่งออก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการเตรียมพร้อมส่งออกเนื้อโคไปยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และซักซ้อมความเข้าใจในการส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศคู่ค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังผลักดันให้ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ OK โดยเน้นย้ำระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของโค เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

โดยมีนายเดชา จิตรภิรมย์ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร นายทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร. อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก รักษาการ ผอ. กสส. พร้อมด้วยผู้แทนจากปศุสัตว์เขต 8 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สคบ. กรป. กสส. สพส. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการ บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด จ.ชุมพร เข้าร่วมการประชุม ณ โรงงานแปรรูปโคฮาลาลเพื่อการส่งออก บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด จ.ชุมพร

กรมปศุสัตว์มีความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้าปศุสัตว์โดยการขยายตลาดสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออกให้สอดรับกับความต้องการสินค้าปศุสัตว์ของประเทศคู่ค้าที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับ บริษัท ดีแอนด์แซด คอนซัลแทนท์ จำกัด และบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองเป็นโรงฆ่าโค โรงงานตัดแต่งและห้องเย็นเก็บสินค้าเนื้อโคเพื่อการส่งออก ได้แจ้งความประสงค์ต้องการส่งออกเนื้อโคและผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคเพื่อไปจำหน่ายยังราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ดังนั้นการประชุมหารือในครั้งนี้จึงเป็นการร่วมกันผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเนื้อโคเพื่อการส่งออกไปยังราชอาณาจักรชาอุดิอาระเบีย

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com