ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

แปลงใหญ่ศรีสะเกษ พลิกชีวิตเกษตรกร รายได้เพิ่ม มั่นคงในอาชีพ

กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลงานแปลงใหญ่จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พัฒนาศักยภาพอาชีพเกษตรกรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดการดำเนินงาน มีรายได้เป็นที่น่าพอใจ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีแปลงใหญ่ในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 382 แปลง เกษตรกร 28,148 ราย พื้นที่ 300,930.15 ไร่ ซึ่งได้ยืนยันเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 254 แปลง งบประมาณ 713,367,959 บาท ปัจจุบันกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 254 แปลงได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 693,392,797.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.20 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 แปลง วงเงินงบประมาณ 8,482,190 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,476,360 บาท กรมการข้าว จำนวน 209 แปลง วงเงินงบประมาณ 593,714,054 บาท เบิกจ่ายแล้ว 577,737,627.18 บาท การยางแห่งประเทศไทย จำนวน 6 แปลง วงเงินงบประมาณ 14,837,995.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,559,612.00 บาท และกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 36 แปลง วงเงินงบประมาณ 96,333,720 บาท เบิกจ่ายแล้ว 95,619,198 บาท ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในโครงการได้ถูกนำไปต่อยอดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรที่จำเป็นให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ส่งผลให้กลุ่มแปลงใหญ่สามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังมีส่วนสำคัญทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นตามลำดับ

ด้าน นายนภาสิทธ์ สระทอง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนคนปลูกข้าวหอมมะลิ (โคเนื้อ หมู่ 5) ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 2561 กล่าวว่า กลุ่มของตนเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 มีสมาชิกจำนวน 52 ราย พื้นที่ 790 ไร่ จำนวนโค 450 ตัว โดยเป็นแม่พันธุ์ 400 ตัว และตัวผู้ขุน 50 ตัว มีการวางแผนการผลิตโคเนื้อ (โคขุน) และการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง ซึ่งหลังจากทางกลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทำให้มีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพและเหมาะสมกับพื้นที่ มาใช้ในกระบวนการผลิต สามารถร่วมกันบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับมาตรฐานการผลิต และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของสมาชิกเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

โดยสมาชิกในกลุ่มมีการยกระดับการผลิตด้วยเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่ทันสมัยร้อยละ 80 ทำให้สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ 20 เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 และทางกลุ่มยังสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 ซึ่งในอนาคตทางกลุ่มได้วางแผนที่จะขยายผลการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือวัสดุที่ได้จัดซื้อ รวมถึงจัดทำแผนธุรกิจ วางแผนการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งขยายผลในรูปแบบเครือข่ายให้มากขึ้นเพื่อสร้างพลังในการผลิตและการตลาดต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com