ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) สุกร (Pig)

แพร่ ประกาศเขตเฝ้าระวังโรค “PRRS” ในหมู – ปศุศาสตร์ นิวส์

ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ออกหนังสือประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) หลังพบสุกรป่วย ตายด้วยโรคดังกล่าวในพื้นที่หมู่ 3 และหมู่ 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรเข้า ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 นายปริญญา แสงพายัพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ ได้ออกหนังสือระบุเรื่องว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสุกร

ด้วยในท้องที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พบสัตว์ ชนิดสุกร ป่วยหรือตายด้วยโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ซึ่งเป็นโรคระบาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่หมู่ 3, 5 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปย้งท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอเมืองแพร่ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ไปทางทิศเหนือ จด ตำบลร่องฟองและตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
ไปทางทิศใต้ จด ตำบลสวนเขื่อนและตำบลกาญจนา อำเภอเมืองแพร่
ไปทางทิศตะวันออก จด ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่
ไปทางทิศตะวันตก จด ตำบลร่องฟองและตำบลเหมืองหม้อ อำภอเมืองแพร่

เป็นเขตเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสัตว์ชนิดสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ ชนิดสุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2563
ปริญญา แสงพายัพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่

หมายเหตุ : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com