ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

ไทยแบนหมูจากลาว หลังการระบาดของ ASF – ปศุศาสตร์ นิวส์

กรมปศุสัตว์ (ประเทศไทย) ออกประกาศห้ามการนำเข้าสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นเวลา 90 วัน หลังจากได้รับการยืนยันว่ามีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นครั้งแรก เพื่อป้องกันโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสุกรไทย

โดยประกาศระบุเรื่องว่า ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ.ศ.2562

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก World Organisation for Animal Health : (OIE) ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในสุกรในหมู่บ้าน ณ แขวงสาละวัน (Saravane) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้ โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วย หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค หรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตาย โดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าว มีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรและหมูป่าในประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคสัตว์ พ.ศ.2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่า ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562
นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com