ข่าว (News) สัตว์เคี้ยวเอื้อง (Ruminant)

8 ข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ฟาร์มโคเนื้อ ที่เกษตรกรควรรู้

เฟซบุ๊ก มาตรฐานเกษตรน่ารู้ โดย มกอช.  ได้โพสต์ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ (มกษ. 6400-2555) ได้กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เพื่อผลิตโคที่มีสุขภาพดี และได้เนื้อโคและผลิตผลอื่นๆ ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการนำไปใช้ผลิตเป็นอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค ดังนี้

1. องค์ประกอบฟาร์ม อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางเคมี และชีวภาพ มีแหล่งน้ำที่สะอาดเหมาะแก่การเลี้ยงโคและมีปริมาณเพียงพอตลอดปี

2. อาหารสำหรับโคเนื้อ จัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นที่มีคุณภาพดีเพียงพอกับความต้องการของโคเนื้อแต่ละประเภท

3. น้ำ แหล่งน้ำใช้ในฟาร์มอยู่ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่เป็นอันตราย

4. การจัดการฟาร์ม แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สำคัญภายในฟาร์ม ได้แก่ ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ำสำหรับโคเนื้อ การจัดการฟาร์มรวมถึงการจัดการฝูงโคตามวัตถุประสงค์ การจัดการด้านสุขภาพโคเนื้อ และการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์สิ่งแวดล้อม

5. สุขภาพสัตว์ อยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

6. สวัสดิภาพสัตว์ ดูแลโคเนื้อ ให้มีความเป็นอยู่สบายและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม

7. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการซากโคให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม กรณีทำลายให้นำซากไปฝังไว้บริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm ราดด้วยยาฆ่าเชื้อโรค หรือใช้ปูนขาวโรยจนทั่วแล้วกลบดินปิดปากหลุม และพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 cm

8. การบันทึกข้อมูล จัดทำบันทึกผลปฏิบัติงานในขั้นตอนสำคัญในการจัดการฟาร์ม และข้อมูลประวัติของสัตว์

ทั้งนี้ หากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคสามารถปฏิบัติได้ครบทั้ง 8 หัวข้อ สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ จากสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม มกษ. 6400-2555 ได้ที่ https://www.acfs.go.th/…/comm…/20190609180908_801686.pdf
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com