ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

“กรมปศุสัตว์” คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2565 จากนายกฯ

กรมปศุสัตว์ คว้า 2 รางวัลใหญ่แห่งปี 2565 จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

7 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศและรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้

กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรแห่งการจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด) เป็นครั้งแรก นอกจากรางวัลดังกล่าว เป็นสิ่งที่ยืนยันและรับประกันว่ากรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้ง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดและได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดแล้ว กรมปศุสัตว์ยังได้รับรางวัลบุคคล/ทีมงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง (ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด) อีกรางวัลหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นรางวัลที่กรมปศุสัตว์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศ

เพราะนอกจากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีภารกิจตามหน้าที่หลักและงานประจำแล้ว ยังมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดอีกด้วยซึ่งต้องปฏิบัติงานร่วมกันในลักษณะการทำงานเป็นทีม แม้มีภารกิจงานราชการหลายด้านแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถโดยไม่มีข้อบกพร่อง เพราะได้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและสรุปรายงานผลการสอบสวนอย่างถูกต้อง เที่ยงธรรมและภายในกรอบเวลาอายุความตามกฎหมายคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงบ่งชี้ถึงคุณภาพการปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าความภาคภูมิใจต่อรางวัลที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ กรมปศุสัตว์ได้สมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด) เป็นครั้งแรกผลปรากฎว่าได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเลิศ โดยได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2534 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2639 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดและได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

เพราะการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การสรุปรายงานผลสอบสวน และการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิด เป็นการดำเนินการที่กระทบสิทธิแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอาจมีการฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลปกครองได้การที่กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด จึงไม่เคยเกิดประเด็นปัญหาการเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และเมื่อกรมปศุสัตว์ได้สมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด) ซึ่งเป็นการสมัครในครั้งแรก ปรากฎว่าเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้คะแนนเต็ม100 คะแนน และได้รับรางวัลระดับดีเลิศ ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์เพราชะมัดเป็นการยืนยันและรับประกันว่ากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคุณภาพที่ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอขอบคุณข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด ที่ช่วยกันทำให้กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลในวันนี้และจะต้องเน้นย้ำการบริหารราชการด้วยความโปร่งใสควบคู่สร้างความรัก ความสามัคคี เร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน และให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ต้องมีความรู้ความสามารถต้องพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com