กระแสปศุสัตว์ (Trends) สุกร (Pig)

ASF วาระแห่งชาติ เตรียมเข้าครม. หลังกรมปศุสัตว์ชงผ่านรัฐมนตรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – กรมปศุสัตว์ตระหนัก African Swine Fever หรือโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร คือ มหันตภัยชาติชงผ่านรัฐมนตรีเกษตรแล้ว รอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นวาระแห่งชาติ

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้บรรยายพิเศษในที่ประชุมสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร เข้าประเทศไทย โดยปัจจุบันมีความ

  • เข้มงวดการนำเข้าจุดผ่านแดนต่างๆ
  • เข้มงวดการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
  • ชะลอการนำเข้ามีการประกาศต่ออีก 90 วัน เริ่มประกาศฉบับขยายเวลา 2 ธันวาคม 2561
  • ตรวจสอบนักท่องเที่ยวกับทุกด่าน มีตรวจพบยึดทุกวัน หลังล่าสุดพบไส้กรอกปนเปื้อนไวรัส ASF ที่เชียงราย หลังได้รับรายงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ถึงผลการตรวจยืนยันด้วยวิธี Realtime-PCR และ Sequencing พบการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย น้ำหนักประมาณ 800 กรัม จากนักท่องเที่ยว ที่เดินทางจากเมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 3U8287
  • การฆ่าเชื้อจุดผ่านแดน
  • การกำจัดเศษอาหารบนเครื่องบินช่วงเปลี่ยนถ่ายลำ
  • แจ้งด่านขาออกของประเทศจีนแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามนำอาหารเข้าไทย

พร้อมแผนทั้งก่อนและแผนช่วงระยะที่มีการระบาดของโรคภายในประเทศประกอบด้วยการบูรณาการเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ เพิ่มความไวในการค้นหาโรคในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสุกร โรงฆ่าสัตว์ เฝ้าระวังพื้นที่ระบาด พร้อมการแจ้งเตือนภัย

พร้อมแผนระยะกำจัดโรคจะเฝ้าระวังในลักษณะเดียวกับที่ประเทศจีน ว่าไม่มีการระบาดอีกในพื้นที่ การสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจเพื่อค้นหาโรคที่ฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสุกรในพื้นที่ และโรงฆ่าสุกร

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์จีระศักดิ์ได้กล่าวถึงการยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีระบบการป้องกันโรคที่ดีตามมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มขนาดสุกรขุน 500 ตัวขึ้นไปถือเป็นระดับอุตสาหกรรม และกรณีรายย่อยสำหรับฟาร์มขนาดสุกรขุนไม่เกิน 500 ตัว ให้ใช้มาตรฐานการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)  โดยการเริ่มลงทะเบียนสุกรจะเริ่มบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ต้นปี 2562 ซึ่งจะเป็นข้อมูลการชดเชยจากภาครัฐกรณีเกิดความเสียหายจากการระบาดและต้องทำลายตามมาตรการของรัฐบาล

ความคืบหน้าจากสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กรมปศุสัตว์กรณีของ CPG (Clinical Practice Guidelines) ที่เป็นคู่มือแนวทางเวชปฏิบัติของโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร คาดว่าจะจัดทำเป็นคู่มือให้กับฟาร์มสุกรได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยรองอธิบดีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ จะมาทำความเข้าใจกับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ พร้อมตอบข้อซักถามแผนวาระแห่งชาติโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร ที่รอการพิจาณาของคณะรัฐมนตรี ในงานเสวนา “ASF, มหากาพย์หมูอเมริกา กับ ธุรกิจสุกรปีหน้าเราจะอยู่กันอย่างไร???” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ห้องแกรนด์ฮอลล์ GH 201-203

ขอบคุณ : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com