ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter) นานาปศุสัตว์ (Animal News)

DLD 4.0 แอพฯ ที่ชาวปศุสัตว์ควรมีไว้ติดเครื่อง

กรมปศุสัตว์ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และประชาชนทั่วไป สามารถติดตามข่าวสาร ค้นหาจุดบริการปศุสัตว์ทั่วไทย ร้องทุกข์ แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ขอความช่วยเหลือ แจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ เช่น การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ การลักลอบนำเข้าส่งออกสัตว์- ซากสัตว์ โรงฆ่าสัตว์เถื่อน การใช้สารเร่งเนื้อแดงผสมอาหารสัตว์ การทารุณกรรมสัตว์ เป็นต้น

รวมทั้งการขอรับความช่วยเหลือทางด้านปศุสัตว์ กรณีเกิดภัยพิบัติ น้ำท่วม-ภัยแล้ง โดยสามารถระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ สภาพพื้นที่การเกิดโรค และอาการสัตว์ป่วย ฯลฯ ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์

DLD 4.0 เป็นแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนภารกิจกรมปศุสัตว์ นอกเหนือจากการติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือการแจ้งเหตุด้วยตนเอง ทำให้กรมปศุสัตว์สามารถเฝ้าระวังและป้องกันโรคสัตว์ และสามารถบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดได้ทันท่วงที ตลอดจนข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์ และกิจกรรมดีๆ จากกรมปศุสัตว์

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น “DLD 4.0” ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ได้แล้ว (มีติดเครื่องไว้ไม่เสียหลายนะ)

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com