ข่าว (News) สุกร (Pig)

PRRS ระบาด! สุราษฎร์ฯ ประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคในหมู

ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ออกหนังสือประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) หลังพบสุกรป่วย ตายด้วยโรคดังกล่าวในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรเข้า ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อเป็นการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายธนชาต จิตติ ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้ออกหนังสือระบุเรื่องว่า กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS ; Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสุกร

ด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พบสุกรป่วยหรือตายด้วยโรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ในสุกร ซึ่งเป็นโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในท้องที่หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียงหรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ท้องที่ หมู่ที่ 7 บ้านมะรอ – หนองลึก ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 1, 2, 7 ตำบลตะเคียนทอง หมู่ที่ 1, 3, 4 ตำบลกะแดะ และหมู่ที่ 4, 9 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 5 ตำบลช้างขวา และหมู่ที่ 2, 3 ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปทางทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดพีอาร์อาร์เอส (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome : PRRS) ในสัตว์ชนิดสุกร

ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ชนิดสุกร หรือซากของสัตว์ดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
นายธนชาติ จิตติ ปศุสัตว์อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com