ข่าว (News) สุกร (Pig)

ประจวบฯ ประกาศเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ คุมเข้ม ASF ในหมู

ไทยประกาศเป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) แล้วทั้งหมด 26 จังหวัด รวมถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดล่าสุดที่ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (สุกรและหมูป่า) รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอ เข้า-ออก หรือนำผ่าน เขตเฝ้าระวังโรคระบาด หลังเกิดการระบาดของโรคดังกล่าวในประเทศเมียนมาร์ (พม่า) ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศไทย

โดยประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุเรื่องว่า กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ชนิดสุกร และหมูปา

ตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties : OIE) และกรมปศุสัตว์ได้รายงานสถานการณ์พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ เมืองลา รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส่งผลให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น หากโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเกิดการแพร่ระบาดเข้ามาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการผลิตสุกร

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ให้ท้องที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) ในสัตว์ชนิดสุกร และหมูป่า

ข้อ 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือชากสัตว์ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เวันแต่ได้รับอนุญาตป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2562
นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
https://pasusart.com