ข่าว (News) ข่าวประชาสัมพันธ์ (Newsletter)

TLEX ยื่นจดหมายกระทรวงเกษตรฯ จี้ช่วยส่งออกโคเนื้อไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา เครือข่ายผู้ส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย Thai Livestock & Meat Exporter (TLEX) ได้นำส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาการส่งออกปศุสัตว์โคเนื้อมีชีวิต ไปยัง รมว. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน และ รมช. ประภัตร โพธสุธน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีข้อเสนอเร่งด่วน 2 เรื่อง คือ

1. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อผ่อนปรนเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อตาม MOU และขอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วม 3 ฝ่ายจาก TLEX, กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-stop service) ในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์อย่างเร่งด่วน

2. ขอให้มีการบรรจุโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนในการวางแผนการผลิตโคขุนเพื่อการส่งออก เข้าพิจารณาในการประชุม Beef board ในรอบที่จะถึงนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม เครือข่ายผู้ส่งออกปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทย

Pasusart News
Pasusart News
No.1 Livestock Online Magazine in Thailand
http://pasusart.com